agsdi-book

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Opleiding tot Lichtwerker die door Sirion opleidingen wordt aangeboden.

Artikel 2: Inschrijven
2.1 Inschrijven geschiedt door het inzenden van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier.
2.2 De inschrijving voor de Opleiding tot Lichtwerker is definitief na ontvangst van het ondertekende aanmeldingsformulier met een bedenktijd van 14 werkdagen.
2.3 De Opleiding tot Lichtwerker wordt gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

Artikel 3: Annulering
3.1 Annulering door de student van de Opleiding tot Lichtwerker dient per email of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Sirion opleidingen geldt als datum van de annulering.
3.2 Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding, dient Sirion opleidingen daarvan schriftelijk in kennis te worden gesteld waarna Sirion opleidingen 80 % van de opleidingskosten restitueert.
3.3 Bij annulering tussen 28 en 14 dagen voor aanvang van de opleiding dient Sirion opleidingen daarvan schriftelijk in kennis te worden gesteld waarna Sirion opleidingen 60 % van de opleidingskosten restitueert.
3.4 bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding en tijdens de opleiding wordt geen restitutie verleend. Studenten schrijven zich steeds voor een jaar in, tussentijds annuleren is derhalve niet mogelijk.
3.5 De bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos je inschrijving ongedaan kunt maken, vervalt bij aanvang van de opleiding.
3.6 Indien de Opleiding tot Lichtwerker vanwege onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde kosten/termijnen binnen 2 weken na annulering terugbetaald. Over de annulering van de opleiding wordt op zijn laatst 2 weken voor de aanvangsdatum besloten.
3.7 Sirion opleidingen behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de Opleiding tot Lichtwerker organisatorische wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1 Alle betalingen worden voldaan op IBAN NL30 TRIO 0254746330 t.n.v. Sirion opleidingen
4.2 Op de factuur staat de datum waarop de factuur uiterlijk moet zijn voldaan.
4.3 De opleidings- en verblijfskosten voor de Opleiding tot Lichtwerker kunnen in tien maandelijkse termijnen worden voldaan. De data waarop de termijnbetalingen uiterlijk moeten zijn voldaan staan op de factuur vermeld.
4.4 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de student in verzuim. Sirion opleidingen behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 15 administratiekosten in rekening te brengen.
4.5 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de student, t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering
5.1 Sirion opleidingen heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren, verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
5.2 Indien Sirion opleidingen besluit om de opleiding tussentijds of voortijdig te beëindigen worden over reeds plaatsgevonden activiteiten geen terugbetalingen aan de deelnemer gedaan. Eventuele vooruitbetalingen door de deelnemer worden binnen twee weken terugbetaald.
5.3 De met Sirion opleidingen gesloten overeenkomst leidt voor Sirion opleidingen tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
5.4 Voor zover Sirion opleidingen voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de deelnemer, is Sirion opleidingen uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.
5.5 Sirion opleidingen heeft het recht om studenten de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces van belang is.

Artikel 6: Klachtenprocedure
6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Sirion opleidingen als de student een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.
6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Sirion opleidingen, de docenten en de klager op te lossen. Officiële klachten kunnen schriftelijk of per email aan Sirion opleidingen kenbaar worden gemaakt. Binnen 1 week dient de ontvangst van de klacht door Sirion opleidingen bevestigd te worden. De klacht dient door Sirion opleidingen binnen vier weken te worden afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de student binnen deze vier weken met toelichting in kennis gesteld. Sirion opleidingen geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.
6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
6.4 Komt het onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing, wordt de klacht doorgestuurd naar een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie bestaat uit de heer R. Anker. Hij is schriftelijk te bereiken op de Nico Broekhuijsenlaan 45, 2553 PV Den Haag.
De geschillencommissie dient binnen twee weken een ontvangstbevestiging te versturen. De geschillencommissie dient de klacht binnen vier weken te hebben afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de student binnen deze vier weken met een toelichting in kennis gesteld. De geschillencommissie geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.
6.5 De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties worden door Sirion opleidingen binnen twee weken afgehandeld.
6.6 Klachten en de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.
6.7 Het indienen van een klacht ontslaat de student niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige bepalingen
7.1 De student verplicht zich tot geheimhouding van wat hij of zij in het kader van de Opleiding tot Lichtwerker over andere deelnemers en hun werksituatie te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de opleiding bestaan. Schending van de geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beëindiging van deelname aan de Opleiding tot Lichtwerker leiden. Sirion opleidingen sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.
7.2 De Opleiding tot Lichtwerker, haar medewerkers en docenten gaan vertrouwelijk om met alle door deelnemers verstrekte informatie.
7.3 Alle vragen met betrekking tot zaken van administratieve of organisatorische aard dienen door Sirion opleidingen binnen 7 dagen beantwoord te zijn. Vragen over inhoudelijke kwesties dienen door Sirion opleidingen binnen 14 dagen beantwoord te zijn, behoudens in vakantieperiodes. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben wordt een ontvangstbevestiging gestuurd waar in tevens de verwachte verwerkingstijd wordt aangegeven.
7.4 Sirion opleidingen verwacht van studenten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op het volgen van de Opleiding tot Lichtwerker. Tevens verwacht Sirion opleidingen dat studenten zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de opleiding te volgen. Het niet, niet-tijdig of gebrekkig verstrekken van deze informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de opleiding.
7.5 Sirion opleidingen sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de gevolgde opleiding.
7.6 Het copyright van het lesmateriaal berust bij Sirion opleidingen. Studenten mogen het uitgereikte cursusmateriaal voor eigen gebruik behouden.
7.7 Op de overeenkomst tussen Sirion opleidingen en de student is het Nederlands recht van toepassing.